محلی

سنسیز یاشایا بیلمَم

موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی؛ میشو (موسیقی نواحی ایران 26)

کیم بیلیر

نشمیل نشمیل

خون‌پاش و نغمه‌ریز

رقص‌های آذربایجان

پاییز

یار آسمانی

تال

مرد جنوبی

میژوو

هوره

چهارفصل

کیژه‌به‌کیژه

مانگه‌شه‌و (مهتاب)

لالایی

پیوند

سور و سماع

آواز فارسی در سمرقند

نی‌نامه

موسیقی شمال خراسان (موسیقی نواحی 22)

موسیقی دهکردی (موسیقی نواحی ایران 32)

کنسرت موسیقی کردی کامکارها (اجرای فستیوال لندن و آلمان)

گل شادی

بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری)

داستان ابراهیم ادهم (موسیقی شمال خراسان)

تاراز (موسیقی در ایل بختیاری)

آوازهای قشقایی (موسیقی نواحی ایران 27)

آهوی من (موسیقی خراسان)

بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری)