مذهبی

موسیقی مذهبی عموماً در جشن‌ها و آیین‌های خاص مذهبی، برای مدح شخصیتی دینی یا روایتِ داستانی تاریخی‌مذهبی استفاده می‌شود و همین امر باعث می‌شود تا این نوع موسیقی، تنها برای مناسبت یا زمانی خاص تولید ‌شود و طبیعتاً ترانۀ این موسیقی‌ها نیز شامل موضوع‌های مذهبی و تاریخی است.