پاپ

موسیقی پاپ یکی از سبک‌های موسیقی عامه‌پسند است و معمولاً به نوعی از موسیقی گفته می‌شود که به‌شکل تجاری تهیه شده یا هدف از تولید آن، سودِ مالی است؛ به همین دلیل، موسیقی پاپ بیشتر به‌عنوانِ صنعت شناخته می‌شود تا هنر. البته این موسیقی را می‌توان در حیطۀ بازار، ایدئولوژی، تولید و زیبایی‌شناسی نیز معنا کرد. درواقع، موسیقی پاپ طوری طراحی می‌شود که برای همه جالب باشد. این موسیقی از هیچ‌جای خاصی نیامده و قرار هم نیست سلیقۀ خاصی را اِعمال کند.