مرغ حق

برای تو

آوای چکاد

سرمست

نخست

ضامن آهو

پوئم سمفونی بانوی آب

منظومه‌های سمفونیک

رؤیای رنگین

سیاه‌مشق

پنهان در غبار

اسیر دل

بودن و سرودن (گروه خورشید 2)

کیمیا

باغی در صدا

عَجَملَر

14 (رقص‌های قدیمی آذربایجان)

دوست دارم

تک‌نوازی تنبور (گفت‌وگو با معشوق آسمانی و موسیقی معنوی تنبور)

تک‌نوازی تنبور (یک حماسۀ معنوی و راه‌های عشق الهی)

پیشنهاد موزیکانه

بارانداز

پندار (مجموعه فرنشین 1)

گاهی دلم برای خودم تنگ می‌شود

سیبی از بوستان دوست

جاودانه‌ها 2

جاودانه‌ها 1

پیشنهاد موزیکانه

صدای سکوت

پیشنهاد موزیکانه

رَنگ در رَنگ

راه عشق الهی

آبشار