آتش حق

تیام (چشم‌هایم)

نوای دل

همنشین دل

آمده‌ام

شور مستی

روی در آفتاب

بادبان شکسته

وداع

شبانگاهان

مرغ حق

برای تو

آوای چکاد

سرمست

نخست

ضامن آهو

پوئم سمفونی بانوی آب

منظومه‌های سمفونیک

رؤیای رنگین

سیاه‌مشق

پنهان در غبار

اسیر دل

بودن و سرودن (گروه خورشید 2)

کیمیا

باغی در صدا

عَجَملَر

14 (رقص‌های قدیمی آذربایجان)

دوست دارم

تک‌نوازی تنبور (گفت‌وگو با معشوق آسمانی و موسیقی معنوی تنبور)

تک‌نوازی تنبور (یک حماسۀ معنوی و راه‌های عشق الهی)