هلهله

بانگ اهورایی

بهار رؤیاها

دلبر من

من و دوست غولم

پیشنهاد موزیکانه

افشارستان

پیشنهاد موزیکانه

بالۀ شهرزاد: 2001شب

نجوایی برای باد

منتخب شنونده‌ها

دل‌آواهایی برای صلح و عشق

اشاره

کیژه‌به‌کیژه

آرزوهای کودکی

طغیان

هفت تصنیف از استاد مهرتاش

نظم وزن: تنبک‌نوازی بهمن رجبی

زمستان، تنهایی

قطعاتی برای پیانو

مانگه‌شه‌و (مهتاب)

بداهه‌نوازی ویلن سیاوش زندگانی

رمز مستی

اتاق بنفش

کتیبه

خاطرم در آتش است

آبی، خاکستری، سیاه

یاد بی‌برگی

عطارنامه (از بی‌نشان)

آرزوی دل

غروب

سایۀ دوست

آشنا پنداری