20 قطعه برای سنتور

ترنّم 2

ترنّم 1

هارمونی شرق و غرب

در زیر باران

لِ ویولون (1)

سنتور

آثار درویش‌خان 3 (دلکش)

بگو سیب

سروِ آزاد

نقش خیال

دونوازی کمانچه و تمبک

هنوز زمستان است

مرد جنوبی

دروازۀ خورشید

بیستِ شهریور

آواز شهناز

پیشنهاد موزیکانه

نغمه‌ای زیر خاکستر

خاطرات هنرستان

تقدیم به خدا

در فکر تو بودم

زیر بارون

یادوارۀ استاد نورعلی برومند

اثیر

چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز)

آوای جان

آوای مهجور

زبان تار

ساینا

یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1)