ورجاوند سنتور

یکیست

رقص انگشتان

نای جان

نغمه‌کوبان

سور و سماع

دوست قدیمی

با من باش

حباب

نبض

استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه)

گاهی سه‌گاهی

نیمی سرخ

سیمرغ

مجموعۀ آثار ادیب خوانساری ۵ و ۶

اهل ماتم (آواهای سوگواری در بوشهر)

درآمد دوم

ترانه‌های بنان (رقص مستانه)

قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور

ترانه‌های بنان (جویبار)

ترانه‌های بنان (گریۀ شمع)

ظهیر (عاشقانۀ لیلی و مجنون)

نغمۀ همرازان

ترانه‌های بنان (افسون سخن)

زمین را آرام کنیم

صدای طهرون قدیم 2

آواز فارسی در سمرقند

گلایه

فریاد آسمان

امشب