اصفهان

تار لطف‌الله مجد

تک‌نوازی تار (افشاری، چهارگاه)

پیشنهاد موزیکانه

آواره

لطف تار

میژوو

هوره

آوار حلقه

لحظه...

رناتا

عاشقانه

دونوازی گیتار کلاسیک

آسمان مهتاب

سودای وطن

سراسر مه

خاطرت می‌ماند

صدای فاصله‌ها

یه‌جور دیگه

هزارویک شب

نغمه‌های تنهایی 2

نغمه‌های تنهایی 1

بچه‌های خیابونی

پیشنهاد موزیکانه

عاشقانه‌های سینما

قبلۀ آمال

مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور)

از دیروز برای همیشه (وحدت)

پیام بدون مرز

چهارفصل

فیه ما فیه

باهم