بیستِ شهریور

آواز شهناز

پیشنهاد موزیکانه

نغمه‌ای زیر خاکستر

خاطرات هنرستان

تقدیم به خدا

در فکر تو بودم

زیر بارون

یادوارۀ استاد نورعلی برومند

اثیر

چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز)

آوای جان

آوای مهجور

زبان تار

ساینا

یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1)

سوار

کنانه

شباهنگ

شبروان

رهاورد

تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه)

به‌یاد هرمزی

پنجره‌ای به‌سوی آفتاب

افتخار آفاق

ویلن استاد ابوالحسن صبا (3)

سبُک‌بال

بامدادان

سوگند عشق

جامه‌دران

شاعر تمبک