گروه هم‌آوایان

گروه هم‌آوایان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد
راز نو گروه هم‌آوایان 02:38
2
رنگ اصول
راز نو گروه هم‌آوایان 03:57
3
داد و بیداد
راز نو گروه هم‌آوایان 13:25
4
ساز و آواز
راز نو گروه هم‌آوایان 03:40
5
فلک
راز نو گروه هم‌آوایان 05:51
6
درآمد
راز نو گروه هم‌آوایان 05:08
7
چهارمضراب
راز نو گروه هم‌آوایان 02:34
8
مثنوی‌خوانی
راز نو گروه هم‌آوایان 10:55
9
مقام ماوراءالنهر، فرود نوا
راز نو گروه هم‌آوایان 05:12
10
راز نو
راز نو گروه هم‌آوایان 05:24
11
درآمد (بسته نگار)
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 01:24
12
قطعه‌ای براساس تصنیف (جان من)
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 04:38
13
رهاب
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 00:44
14
بداهه‌نوازی کرشمه
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 00:56
15
درآمد خارا
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 01:34
16
کرشمه
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 07:53
17
زیرکش سلمک
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 09:47
18
مجلس‌افروز
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 02:28
19
درآمد اول
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 00:42
20
درآمد دوم
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 02:54
21
مقدمۀ نغمه
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 00:58
22
نغمه
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 04:39
23
شهناز
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 02:07
24
مقدمه گریلی
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 02:29
25
گریلی (دگره)
نوبانگ کهن گروه هم‌آوایان 01:47