مهیار شادُروان

مهیار شادُروان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
برق نگاه
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 04:34
2
ساز و آواز سه‌گاه
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 09:08
3
شمع انجمن
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 03:46
4
ساز و آواز دشتی
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 03:39
5
قبله‌گاه
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 03:42
6
عشق و شب و شیدایی
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 06:44
7
ساز و آواز همایون
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 13:54
8
آشفته
عشق و شب و شیدایی مهیار شادُروان 04:29
9
خسته‌تر از غبار
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 06:39
10
نی تنها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 02:20
11
ناتمام
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 04:17
12
گذر
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 02:16
13
همچون گذشته‌ها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 04:43
14
گوشه‌های نهان صبح
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 06:43
15
کمانچۀ تنها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 03:35
16
پیر فرزانه
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 05:50
17
تار تنها
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 02:20
18
نغمه‌های نهفته
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 06:50
19
مثنوی
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 05:52
20
دشت درد
گوشه‌های نهان صبح مهیار شادُروان 07:11