بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری)

بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری)

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 تصنیف «شو چهارده» بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری)
2
چی چَشمه
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 08:37
3
بلال (بی‌کلام)
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:41
4
آواز برزگری
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 12:31
5
گل‌ناز
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 06:18
6
برافتو
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 06:50
7
چهاردستمالی (بی‌کلام)
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:20
8
آواز شَوخی
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 11:09
9
شَومَه (بی‌کلام)
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 02:29
10
بهار
بَراَفتَو (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 05:27
11
وارنو (منزلگاه تازه)
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 04:47
12
دل اشکَنده (دوبیتی‌ها)
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 09:40
13
تی‌توم‌ره (راه باریک)
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 04:13
14
آواز کوگ خوش‌خون
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 08:15
15
چوب‌بازی (بی‌کلام)
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:17
16
تِهنایی، تصنیف «شو چهارده»
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 09:46
17
مژده‌گونی (ضربی بی‌کلام)
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 02:49
18
دنگ‌و‌فنگ
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 06:17
19
بَهیگ (عروس)
بَهیگ (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 11:23
20
جار سروداشت (فراخوان)
تاراز (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:04
21
چهاردستمالی (بی‌کلام)
تاراز (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 02:34
22
تصنیف «کوگ تاراز»
تاراز (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 07:31
23
آواز و تصنیف «هیاری»
تاراز (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 08:28
24
بلال (بی‌کلام)
تاراز (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:33
25
بی‌بفا
تاراز (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:02