محمد منتشری

محمد منتشری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
نرگسی
چند بهاریه محمد منتشری 06:15
2
یه پول خروس
چند بهاریه محمد منتشری 06:11
3
گردویی
چند بهاریه محمد منتشری 09:29
4
چغاله بادوم
چند بهاریه محمد منتشری 08:50
5
نعنا پونه
چند بهاریه محمد منتشری 07:20
6
سبزی بهار
چند بهاریه محمد منتشری 05:27
7
مقدمۀ آوازی بستنی
چند بهاریه محمد منتشری 02:18
8
بستنی
چند بهاریه محمد منتشری 06:32
9
شیرینی‌فروشی (شور)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 04:11
10
چهارشنبه‌سوری (دشتی)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 04:27
11
قاشق‌زنی (سه‌گاه)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 05:21
12
بتّه‌فروش (افشاری)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 05:12
13
آجیل مشکل‌گشا (افشاری)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 03:52
14
کوزه‌فروش (سه‌گاه)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 07:27
15
کلید و قفل (همایون)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 09:42
16
خشت قضا و بلا (ماهور)
چهارشنبه‌سوری محمد منتشری 04:36
17
درآمد اول (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 03:41
18
درآمد دوم یا خارا (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 01:59
19
کرشمه (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 00:47
20
رهاوی (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 01:30
21
سلمک (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 04:10
22
شهناز (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 02:28
23
قرچه (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 01:57
24
رضوی (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 04:00
25
حسینی (دستگاه شور)
ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش محمد منتشری 04:12