فرامرز پایور
تاریخ تولد: 21 بهمن 1311
تاریخ فوت: 18 آذر 1388
شهر: تهران

فرامرز پایور

فرامرز پایور در ۲۱ بهمن سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد. وی در سن ۱۷ سالگی، آموزش موسیقی را نزد استاد ابوالحسن صبا آغاز کرد و در همین دوران، فرامرز پایور، یکی از برجسته‌ترین شاگردان استاد صبا شد. فرامرز پایور از سال ۱۳۳۳، کار خود را در وزارت فرهنگ و هنر آن زمان و از سال ۱۳۳۷ آموزش سنتور را در هنرستان عالی موسیقی ملی آغاز کرد. او اولین سنتورنوازی بود که روی سنتور، نواسازی می‌کرد و تنها در پی بداهه‌نوازی نبود. به بیان دیگر، نخستین آهنگ‌سازی بود که ساز تخصصی او، سنتور بود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 پیش‌درآمد اصفهان قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 04:11
2 پیش‌درآمد چهارگاه قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 05:30
3 پیش‌درآمد ماهور قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 04:11
4 مقدمۀ حجاز قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 03:18
5 مقدمۀ شوشتری قطعاتی از استادان قدیم ایران فرامرز پایور 01:33
6
آواز ابوعطا
نوای دل فرامرز پایور 04:52
7
آواز ابوعطا
ضرب اصول 24:17
8
آواز ابوعطا، حجاز
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 14:39
9
آواز افشاری
به پاس نیم‌قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:11
10
آواز افشاری
رهاورد 06:51
11
آواز سه‌گاه (سنتور)
در زیر باران فرامرز پایور 03:21
12
ابوعطا
چهارمضراب های استاد فرامرز پایور فرامرز پایور 02:49
13
ادامۀ پیش‌درآمد ابوعطا (چپ‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 01:15
14
ادامۀ پیش‌درآمد ابوعطا (چپ‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 01:54
15
ادامۀ پیش‌درآمد چهارگاه (چپ‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 00:51
16
ادامۀ پیش‌درآمد چهارگاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 01:56
17
ادامۀ پیش‌درآمد چهارگاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 01:28
18
ادامۀ پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 00:21
19
ادامۀ پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 00:12
20
ادامۀ پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 00:50
21
ادامۀ پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 00:25
22
ادامۀ پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 00:26
23
ادامۀ پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه (راست‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 01:01
24
ادامۀ پیش‌درآمد نوا (چپ‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 01:24
25
ادامۀ پیش‌درآمد نوا (چپ‌کوک)
مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ (راست‌کوک و چپ‌کوک برای سنتور) فرامرز پایور 00:49