هنرمندان مختلف

هنرمندان مختلف

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 نوحۀ ناچ هنرمندان مختلف
2
گوره (گیلان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 01:04
3
صدای تازی
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:12
4
رقص لری
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:11
5
عروسی (بختیاری)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:00
6
مدد خوانی (سنندج)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 01:17
7
ذکر (تربت جام)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:58
8
رقص بجنوردی (خراسان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:33
9
ذکر خنجر (ترکمن صحرا)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:03
10
ذکر (بلوچستان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 01:17
11
ذکر (سنندج)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:10
12
ذکر (بلوچستان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 01:35
13
مولود خوانی (هرمزگان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:41
14
دای کتو (جنوب ایران)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:35
15
کتولی (مازندران)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:15
16
غزال خوانی (مشهد)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:41
17
نقالی (رستم و سهراب) (مشهد)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 01:51
18
ذکر (جنوب ایران)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:22
19
شروه خوانی (بوشهر)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:18
20
نظامی خوانی (بوشهر)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:58
21
مورِ لکی 1 (لرستان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:17
22
مورِ لکی 2 (لرستان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:01
23
مورِ لکی 3 (لرستان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 02:59
24
مویه (لرستان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 01:50
25
هوره (اورامان)
آواهای سرزمین ایران (سبک‌ها و فنون آوازی در ایران) هنرمندان مختلف 03:08