ابوالحسن دماوندی (جناب دماوندی)
تاریخ تولد: 1250
تاریخ فوت: 21 آذر 1359

ابوالحسن دماوندی (جناب دماوندی)

خواننده و اذان‌گوی عین‌الدوله (صدراعظم مظفرالدین‌شاه) در حدود 1250 متولد شد. با آقاحسین‌قلی همکاری‌داشته و به توصیۀ او با علی‌اکبر شهنازی در سنین نوجوانی دو صفحه ضبط کرده‌است. او اذان را از سیدجعفر لاهیجی (استادِ عارف قزوینی) آموخت، بعد به اصفهان رفت و از سیدرحیم استاد آواز استفاده‌کرد. صدای او پراوج و تحریرهایش سنجیده است.
از آثار او می‌توان صفحات زیر را یاد کرد که صفحۀ اذان و مناجات او جالب است. در صفحۀ اذان احتمالاً ترجمۀ عربی اذان را اسدالله‌خان نوازندۀ تار قرائت کرده است.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه شور (تار: میرزااسدالله)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:55
2
آواز دشتی (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:21
3
آواز دشتی (کمانچه: حسین‌خان اسماعیل‌زاده)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 05:08
4
آواز افشاری (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:00
5
آواز ابوعطا (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:25
6
آواز بیات ترک (تار: مرتضی نی‌داود)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 08:04
7
آواز اصفهان (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:05
8
آواز شوشتری (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:20
9
آواز بیات ترک (اذان)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:27
10
آواز بیات ترک (مناجات)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:29
11
دستگاه شور (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 04:18
12
آواز دشتی (ویلن: ابراهیم منصوری)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:31
13
آواز افشاری (ویلن: ابراهیم منصوری)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 04:06
14
دستگاه سه‌گاه (ویلن: ابراهیم منصوری)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 04:03
15
دستگاه چهارگاه (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:38
16
دستگاه همایون (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:32
17
آواز اصفهان (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:43
18
دستگاه ماهور (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:58
19
بیات ترک
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:38
20
افشاری
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:09
21
ابوعطا
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 04:06
22
شور
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:16
23
بیات اصفهان
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:36
24
همایون
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:54
25
چهارگاه
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:43