جمشید شمیرانی

جمشید شمیرانی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بداهه‌نوازی در شش‌ضربی
اشاره جمشید شمیرانی 10:11
2
لنگ (پنج‌ضربی)
اشاره جمشید شمیرانی 04:50
3
بداهه‌نوازی در چهارضربی
اشاره جمشید شمیرانی 06:00
4
بداهه‌نوازی در 6/8
اشاره جمشید شمیرانی 06:00
5
دسته‌گل (هفت‌ضربی)
اشاره جمشید شمیرانی 04:44
6
نُه‌ضربی
اشاره جمشید شمیرانی 04:36
7
یازده (سه‌ضربی تمبک)
اشاره جمشید شمیرانی 02:08
8
پانزده (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 06:22
9
گرفته (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 02:53
10
قلم‌کار (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 03:33
11
شبنم صبحگاهی (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 01:47
12
بازگشت ملّانصرالدین (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 03:53
13
سرو (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 03:16
14
رنگ زنبورک (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 00:58
15
مَرمَریگی
اشاره جمشید شمیرانی 04:27
16 اژدرهای سفید اشاره جمشید شمیرانی
17 سیناوگیا اشاره جمشید شمیرانی
18 سعدی اشاره جمشید شمیرانی
19 سالتارلّو، بداهه‌پردازی، سالتارلّو، تروتو اشاره جمشید شمیرانی
20 استنپیتا، تریستانو، مانفردینا اشاره جمشید شمیرانی
21 الطیر اشاره جمشید شمیرانی
22 استنپیتا ایزابلا اشاره جمشید شمیرانی
23 استنپیتا سالتارلّو اشاره جمشید شمیرانی
24 سابابو اشاره جمشید شمیرانی
25 جنگ اشاره جمشید شمیرانی