مهدی امامی

مهدی امامی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ماهور
برافشان مهدی امامی 03:33
2
ساز و آواز (ماهور و گشایش)
برافشان مهدی امامی 10:02
3
تصنیف گشایش
برافشان مهدی امامی 03:54
4
چهارمضراب داد
برافشان مهدی امامی 00:47
5
ساز و آواز (شکسته و دلکش)
برافشان مهدی امامی 09:56
6
تصنیف «بلبل شوریده»
برافشان مهدی امامی 05:12
7
رنگ ماهور
برافشان مهدی امامی 02:26
8
پیشرو در آواز راک
برافشان مهدی امامی 08:57
9
ساز و آواز (راک هندی، راک کشمیر، شِدّ راک)
برافشان مهدی امامی 06:56
10
چهارمضراب راک
برافشان مهدی امامی 05:16
11
ساز و آواز (دلکش، راک هندی، سه‌گاه، صفیر راک)
برافشان مهدی امامی 07:10
12
تصنیف راک
برافشان مهدی امامی 06:42
13
ضربی راک
برافشان مهدی امامی 02:41
14
پیش‌درآمد
چهارسو مهدی امامی 07:26
15
ساز و آوز (درآمد جامه‌دران، عراق)
چهارسو مهدی امامی 10:39
16
چهارمضراب عراق
چهارسو مهدی امامی 02:43
17
ساز و آواز (عراق)
چهارسو مهدی امامی 01:52
18
تصنیف عراق
چهارسو مهدی امامی 02:39
19
ساز و آواز (رهاب، سه‌گاه)
چهارسو مهدی امامی 08:22
20
ضربی دلگشا
چهارسو مهدی امامی 01:43
21
ساز و آواز (فرود)
چهارسو مهدی امامی 01:22
22
ضربی افشاری
چهارسو مهدی امامی 02:36
23
تصنیف افشاری
چهارسو مهدی امامی 03:23
24
رنگ افشاری
چهارسو مهدی امامی 02:00