عبدالحسین شهنازی
تاریخ فوت: 1327

عبدالحسین شهنازی

عبدالحسین شهنازی از نوازندگان سرشناس تار در آغاز سدۀ ۱۴ هجری بود. وی فرزند آقا حسینقلی فراهانی و برادر کوچک علی اکبر شهنازی است. او تار را نزد برادر بزرگ‌تر خود، علی‏‌اکبر شهنازی آموخت. وی از هنگام تأسیس رادیو، از نخستین نوازندگانی بود که در رادیو ساز زد.