علی حیدری

علی حیدری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چوب‌بازی
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 20:45
2
کور اغلو
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 02:24
3
سهراب‌خان، تهرانی
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 02:21
4
دستمال‌بازی
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 19:01
5
برداشت و خرّم‌آبادی
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 04:46
6
عرب‌بازی
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 02:57
7
یه لمبه
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 02:53
8
صیدا (گوبازی)
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 02:22
9
سرناز
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 03:33
10
مجسمه
موسیقی بختیاری؛ کرنا، سرنا و دهل (لحن ترکی) 03:31