سپیده مشکی

سپیده مشکی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 05:32
2
رنگ (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 01:41
3
داد و گشایش (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:56
4
شکسته و ضربی شکسته (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 03:32
5
ادامۀ شکسته و فرود (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:26
6
مهربانی (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 01:18
7
مهدی ضرابی (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 01:29
8
چهارمضراب (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 03:22
9
درآمد (اصفهان)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 03:21
10
جامه‌دران (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:47
11
ضربی (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:03
12
بیات راجع (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:46
13
عشاق (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:29
14
ضربی عشاق (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:07
15
اشاره به شور و فرود (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 03:12
16
سوز و گداز (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 02:47
17
پنج‌ضربی (بیات ترک)
احوالات شخصی 3: بی‌واژه گفتگو سپیده مشکی 03:08