سهیل پیغمبری

سهیل پیغمبری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مکاشفه
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 03:28
2
رؤیا و مه
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 06:36
3
بازسازی خاطرات
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 03:52
4
در دوردست
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 03:02
5
نُه توی پیرامون
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 04:29
6
ضمیر
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 03:06
7
تشریق
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 03:27
8
تبادل
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 05:24
9
سوورا
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 06:18
10
مرثیه برای زمان
احوالات شخصی 1: گَمانه سهیل پیغمبری 06:40
11
میگون
گوش 5 سهیل پیغمبری 03:41