رضاقلی‌میرزا ظلی
تاریخ تولد: 1285
تاریخ فوت: 23 بهمن 1324

رضاقلی‌میرزا ظلی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بیات اصفهان (درآمد، درآمد اول، جامه‌دران، بیات راجع، اشاره به اوج و عشاق، فرود به اصفهان)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:38
2
افشاری (درآمد، درآمد اول، جامه‌دران، فرود به افشاری، عراق، جامه‌دران، رهاب و فرود به افشاری)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 08:55
3
چهارگاه (درآمد، درآمد اول، زابل و فرود، حصار و فرود، مخالف، مغلوب و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 08:45
4
شور (درآمد، سلمک، فرود، شهناز و قرچه، رضوی و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:25
5
سه‌گاه (درآمد، درآمد اول، مویه، فرود، زابل و فرود، مخالف، مویه و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 08:12
6
اپرا در دستگاه نوا «تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی»
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:51
7
ابوعطا (درآمد، گوشۀ دشتی، فرود به شور)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 04:30
8
همایون (درآمد، درآمد اول، چکاوک و فرود، بیداد، فرود به همایون)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 07:02
9
بیات ترک (درآمد، درآمد اول، جامه‌دران و فرود، شکسته، جامه‌دران و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:33
10
دشتی (درآمد ، درآمد اول، عشاق و فرود، عشاق و شور، فرود به دشتی)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:31
11
ابوعطا (درآمد، درآمد دوم، حجاز، عشاق و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:37
12
بیات ترک
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:38
13
افشاری
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:09
14
ابوعطا
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 04:06
15
شور
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:16
16
بیات اصفهان
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 06:36
17
همایون
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:54
18
چهارگاه
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 08:43
19
سه‌گاه
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 07:44
20
بیات ترک و مثنوی
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 07:31
21
بیداد
آوازهای رضا‌قلی‌میرزا ظلّی 02:47
22
ابوعطا
گزیده‌ای از صد سال آواز رضاقلی‌میرزا ظلی 04:06