بهرام سارنگ

بهرام سارنگ

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ساری گلین
اوینار بهرام سارنگ 03:46
2
رنگ
اوینار بهرام سارنگ 00:40
3
ضربی قایتاقی
اوینار بهرام سارنگ 01:01
4
آی دیلبر
اوینار بهرام سارنگ 02:42
5
رنگ
اوینار بهرام سارنگ 02:02
6
آیناز
اوینار بهرام سارنگ 01:29
7
تک‌نوازی کمانچه، گتمه گتمه
اوینار بهرام سارنگ 05:55
8
رنگ
اوینار بهرام سارنگ 01:43
9
اوزون دره
اوینار بهرام سارنگ 01:38
10
ضربی بیات شیراز
اوینار بهرام سارنگ 02:18
11
تک‌نوازی کمانچه، تصنیف «آنا»
اوینار بهرام سارنگ 03:42
12
رنگ
اوینار بهرام سارنگ 01:05
13
دوضربی چهارگاه
اوینار بهرام سارنگ 03:03
14
تک‌نوازی کمانچه، اوجاداغ
اوینار بهرام سارنگ 03:59
15
آی آمان
اوینار بهرام سارنگ 03:33
16
گلدی باهار
اوینار بهرام سارنگ 03:42
17
قره‌بالا
اوینار بهرام سارنگ 01:17
18
ساغ‌اول گل
اوینار بهرام سارنگ 01:53
19
تزگل
اوینار بهرام سارنگ 02:32
20
شاه میلی
اوینار بهرام سارنگ 02:52
21
تک‌نوازی گارمون، ضربی داشلی گالا
اوینار بهرام سارنگ 01:48
22
آی گلاباتون
اوینار بهرام سارنگ 03:21
23
غُزال
اوینار بهرام سارنگ 01:16
24
من و خاموشی (همایون)
پنهان در غبار بهرام سارنگ 04:56
25
ساز و آواز (همایون، دشتی، سه‌گاه)
پنهان در غبار بهرام سارنگ 17:09