مجید حسین‌خانی

مجید حسین‌خانی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «نسیم زلف»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 06:32
2
قطعۀ «سایۀ صبح»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 12:07
3
تصنیف «ترنجستان»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 07:14
4
تصنیف «عهد نگاه»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 03:30
5
آواز سه‌گاه
ترنجستان مجید حسین‌خانی 10:46
6
تصنیف «تمنا»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 05:47
7
آواز ابوعطا
ترنجستان مجید حسین‌خانی 06:19
8
تصنیف «انگار آینه»
ترنجستان مجید حسین‌خانی 06:28
9
دیدار
یاد نگاه 05:50
10
سنتور و آواز
یاد نگاه 05:51
11
افسوس
یاد نگاه 01:43
12
ره بیداد
یاد نگاه 06:04
13
مقدمۀ رؤیا
یاد نگاه 02:26
14
رؤیا
یاد نگاه 03:22
15
سه‌تار و آواز
یاد نگاه 07:11
16
انتظار
یاد نگاه 05:05
17
اشتیاق
یاد نگاه 04:42