رضا شفیعیان

رضا شفیعیان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 03:12
2
چهارمضراب ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 02:09
3
چهارمضراب حجاز
آوای چکاد بهمن رجبی 02:49
4
رِنگ ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 01:03
5
پیش‌درآمد ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:06
6
چهارمضراب ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:13
7
چهارمضراب حجاز
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:42
8
رِنگ ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:01
9
پیش‌درآمد ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:14
10
چهارمضراب ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 04:04
11
چهارمضراب حجاز 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:58
12
چهارمضراب اوج-شور
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:32
13
پیش‌درآمد بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:02
14
پنج‌ضرببی بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:56
15
چهارمضراب داد
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:03
16
رِنگ بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:22
17
پیش‌درآمد همایون
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:57
18
چهارمضراب همایون
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:25
19
چهارمضراب چکاوک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:28
20
چهارمضراب بیداد
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:03
21
رِنگ همایون
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:45
22
چهارمضراب اصفهان
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:45
23
پیش‌درآمد شور
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:50
24
چهارمضراب شور
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:25
25
چهارمضراب بیات ترک
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:49