رضا شفیعیان

رضا شفیعیان

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پنج‌ضرببی بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:56
2
پنج‌ضربی مخالف سه‌گاه
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:39
3
پیش‌درآمد ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 03:12
4
پیش‌درآمد ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:06
5
پیش‌درآمد ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:14
6
پیش‌درآمد بیات ترک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:02
7
پیش‌درآمد شور
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:50
8
پیش‌درآمد همایون
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:57
9
چهارمضراب ابوعطا
آوای چکاد بهمن رجبی 02:09
10
چهارمضراب ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:13
11
چهارمضراب ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 04:04
12
چهارمضراب اصفهان
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:45
13
چهارمضراب اصفهان دو
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:37
14
چهارمضراب اصفهان سُل
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:04
15
چهارمضراب اوج-شور
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:32
16
چهارمضراب بیات ترک
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:49
17
چهارمضراب بیداد
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:03
18
چهارمضراب چکاوک
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:28
19
چهارمضراب چهارگاه لا
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:20
20
چهارمضراب حجاز
آوای چکاد بهمن رجبی 02:49
21
چهارمضراب حجاز
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:42
22
چهارمضراب حجاز 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:58
23
چهارمضراب داد
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:03
24
چهارمضراب دشتی رِ
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:33
25
چهارمضراب دشتی لا
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:30