رضا شفیعیان

رضا شفیعیان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:50
2
چهارمضراب شور
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:25
3
چهارمضراب بیات ترک
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:49
4
رِنگ بیات ترک
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:15
5
چهارمضراب دشتی رِ
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:33
6
چهارمضراب دشتی لا
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:30
7
چهارمضراب دشتی می
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:07
8
چهارمضراب سه‌گاه 1
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:22
9
چهارمضراب سه‌گاه 2
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:42
10
رِنگ سه‌گاه
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:16
11
پنج‌ضربی مخالف سه‌گاه
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:39
12
چهارمضراب همایون
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:10
13
مقدمۀ اصفهان دو
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:14
14
چهارمضراب اصفهان دو
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:37
15
چهارمضراب اصفهان سُل
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:04
16
چهارمضراب ماهور سی‌سُل
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:50
17
چهارمضراب ماهور دو 1
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:10
18
چهارمضراب ماهور دو 2
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:21
19
چهارمضراب چهارگاه لا
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:20
20
پیش‌درآمد ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:06
21
چهارمضراب ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:13
22
چهارمضراب حجاز
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:42
23
رِنگ ابوعطا
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:01
24
پیش‌درآمد ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:14
25
چهارمضراب ابوعطا 2
گل‌چین 1 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 04:04