رضا شفیعیان

رضا شفیعیان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
26
رِنگ بیات ترک
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:15
27
چهارمضراب دشتی رِ
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:33
28
چهارمضراب دشتی لا
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:30
29
چهارمضراب دشتی می
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:07
30
چهارمضراب سه‌گاه 1
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:22
31
چهارمضراب سه‌گاه 2
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:42
32
رِنگ سه‌گاه
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:16
33
پنج‌ضربی مخالف سه‌گاه
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:39
34
چهارمضراب همایون
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:10
35
مقدمۀ اصفهان دو
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:14
36
چهارمضراب اصفهان دو
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:37
37
چهارمضراب اصفهان سُل
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 03:04
38
چهارمضراب ماهور سی‌سُل
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 01:50
39
چهارمضراب ماهور دو 1
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:10
40
چهارمضراب ماهور دو 2
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:21
41
چهارمضراب چهارگاه لا
گل‌چین 2 (قطعاتی برای سنتور) رضا شفیعیان 02:20