صدف امینی

صدف امینی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 02:29
2
رنگ شور
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:51
3
پیش‌درآمد ابوعطا
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 03:25
4
رنگ ابوعطا
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:52
5
پیش‌درآمد بیات ترک
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 03:23
6
رنگ بیات ترک
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:54
7
پیش‌درآمد افشاری
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 02:45
8
رنگ افشاری
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:17
9
پیش‌درآمد دشتی
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 02:38
10
رنگ دشتی
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:30
11
پیش‌درآمد سه‌گاه
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 04:52
12
رنگ سه‌گاه
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:27
13
پیش‌درآمد نوا
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 03:15
14
رنگ نوا
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 02:24
15
پیش‌درآمد همایون
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 02:11
16
رنگ همایون
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:20
17
پیش‌درآمد بیات اصفهان
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 03:44
18
رنگ بیات اصفهان
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:27
19
پیش‌درآمد چهارگاه
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 03:35
20
رنگ چهارگاه
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:30
21
پیش‌درآمد ماهور
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 02:52
22
رنگ ماهور
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:20
23
پیش‌درآمد راست‌پنج‌گاه
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 03:23
24
رنگ راست‌پنج‌گاه
12 پیش‌درآمد و رنگ برای سنتور صدف امینی 01:59
25
پیش‌درآمد شور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 06:21