گروه بازسازی شیدا

گروه بازسازی شیدا

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 پیش‌درآمد اصفهان یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
2 تک‌نوازی تار یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
3 تصنیف «نادیده رُخت» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
4 درآمد اصفهان یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
5 آواز (درآمد و جامه‌دران) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
6 چهارمضراب بیات راجه یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
7 آواز (بیات راجه، عشاق) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
8 ضربی عشاق یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
9 ادامۀ آواز (عشاق دوم، اوج و فرود) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
10 تصنیف «سلسلۀ موی دوست» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
11 تصنیف «تازه‌نگار» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
12 رنگ یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
13 بداهه‌نوازی کمانچه (افشاری) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
14 پیش‌درآمد چهارگاه (لزگی) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
15 تک‌نوازی کمانچه یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
16 آواز (درآمد چهارگاه) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
17 دوضربی زابل (همراه آواز و نی) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
18 تصنیف «نگارا» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
19 تک‌نوازی تار یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
20 آواز (حصار) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
21 تصنیف «کمان‌داران ابرو» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
22 تک‌نوازی سنتور یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
23 آواز (مخالف، مغلوب، فرود) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
24 تصنیف «بُتا» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
25 رنگ یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا