گروه عبدالقادر مراغی

گروه عبدالقادر مراغی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقامِ راست (فرمِ نقش، دورِ دویک)
شوق‌نامه 05:24
2
مقامِ راست (فرمِ نقش، دورِ یوروک سماعی)
شوق‌نامه 06:24
3
مقامِ نی‌ریز (فرمِ کار، دورِ آغیر و یوروک سماعی)
شوق‌نامه 09:26
4
مقامِ راست (فرمِ نقش، دورِ خفیف)
شوق‌نامه 08:07
5
مقامِ رهاوی (فرمِ نقش، دورِ یوروک سماعی)
شوق‌نامه 04:04
6
مقامِ راست (فرمِ نقش، دورِ آکساک سماعی)
شوق‌نامه 05:04
7
مقامِ راست، حیدرنامه (فرمِ کار، دورِ دویک)
شوق‌نامه 06:34
8
مقامِ نهاوند کبیر (فرمِ کار، نقشِ روان)
شوق‌نامه 06:09
9
مقامِ سه‌گاه (فرمِ کار، دورِ خفیف)
شوق‌نامه 16:00
10
مقامِ سه‌گاه، شش آوازی (فرمِ شش آواز، دورِ مرصع خفیف)
شوق‌نامه 04:18
11
مقامِ بسته‌نگار (فرمِ کار، دورِ یوروک سماعی)
شوق‌نامه 05:38
12
مقامِ پنج‌گاه (فرمِ کار، دورِ آغیرسماعی)
شوق‌نامه 05:22
13
مقامِ پنج‌گاه (فرمِ نقش، دورِ آکساک و یوروک سماعی)
شوق‌نامه 04:05
14
مقامِ راست، محتشم (فرمِ کار، دورِ روان)
شوق‌نامه 06:43
15
مقامِ راست (فرمِ نقش، دورِ هندی)
شوق‌نامه 03:33
16
مقامِ عشاق (فرمِ کار، دورِ خفیف)
شوق‌نامه 07:54
17
مقامِ عجم (فرمِ کار، دورِ خفیف)
شوق‌نامه 13:45
18
مقامِ ماهور (فرمِ کار، دورِ مرصع خفیف)
شوق‌نامه 05:26
19
مقامِ نهاوند کبیر (فرمِ نقش، دورِ روان)
شوق‌نامه 04:25
20
مقامِ راست (فرمِ کار، دورِ دویک)
شوق‌نامه 05:56
21
مقامِ راست (فرمِ نقش، دورِ فرعی)
شوق‌نامه 04:19
22
مقامِ حسینی (فرمِ کار، دورِ خفیف)
شوق‌نامه 08:23
23
مقامِ عراق (فرمِ نقش، دورِ یوروک سماعی)
شوق‌نامه 04:27
24
مقامِ راست، شوق‌نامه (فرمِ کار، دورِ خفیف)
شوق‌نامه 07:49