مجید آهنگر

مجید آهنگر

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پاییز
طلوع مجید آهنگر 03:21
2
اشتیاق
طلوع مجید آهنگر 01:59
3
قیام
طلوع مجید آهنگر 04:05
4
ضرباهنگ
طلوع مجید آهنگر 02:52
5
دیدار
طلوع مجید آهنگر 03:01
6
سماع
طلوع مجید آهنگر 02:55
7
بداهه‌نوازی
طلوع مجید آهنگر 02:40
8
عربی
طلوع مجید آهنگر 02:22
9
مستانه
طلوع مجید آهنگر 02:51
10
طلوع
طلوع مجید آهنگر 02:10
11
بادیه
طلوع مجید آهنگر 03:03
12
غروب
طلوع مجید آهنگر 04:44
13
خیال
طلوع مجید آهنگر 02:17
14
گریز از زمان
گریز از زمان بابک بنی‌حسینی 05:05
15
بداهه‌نوازی دف
گریز از زمان بابک بنی‌حسینی 03:33
16
قلندروار
گریز از زمان بابک بنی‌حسینی 01:53
17
پایکوبی صحرا
گریز از زمان بابک بنی‌حسینی 03:36
18
رویای دف
گریز از زمان بابک بنی‌حسینی 02:34