ارکستر سمفونیک ملی اکراین

ارکستر سمفونیک ملی اکراین

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تناقضات برای کوینتت بادی و ارکستر زهی، اپوس 51، شمارۀ 2
اورانوس علیرضا مشایخی 12:31
2
لاتنت شمارۀ 2 برای ارکستر، اپوس 204
زمینی علیرضا مشایخی 12:57
3
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 01:13
4
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 02:00
5
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 00:45
6
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 00:42
7
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 01:18
8
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 00:43
9
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 00:42
10
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 00:52
11
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 03:12
12
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 00:57
13
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 07:21
14
«وقتی همه خوابیم»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ اول) محمدرضا درویشی 03:25
15
موسیقی فیلم «حقیقت گُم‌شده»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 03:13
16
موسیقی فیلم «حقیقت گُم‌شده»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 04:36
17
موسیقی فیلم «حقیقت گُم‌شده»
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 02:20
18
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 07:54
19
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 04:19
20
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 01:27
21
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 01:17
22
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 01:45
23
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 01:16
24
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 01:41
25
موسیقی فیلم «می‌زاک» (بچۀ من)
گزیدۀ آثار موسیقی محمدرضا درویشی؛ سینما و تئاتر (مجموعۀ سوم) محمدرضا درویشی 01:03