علی زینعلی ده‌سوری

علی زینعلی ده‌سوری

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور
40 قطعه برای سنتور 03:29
2
رنگ شور
40 قطعه برای سنتور 01:51
3
پیش‌درآمد ابوعطا
40 قطعه برای سنتور 03:25
4
رنگ ابوعطا
40 قطعه برای سنتور 02:40
5
پیش‌درآمد بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:52
6
رنگ بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:46
7
پیش‌درآمد افشاری
40 قطعه برای سنتور 02:23
8
رنگ افشاری
40 قطعه برای سنتور 01:18
9
پیش‌درآمد دشتی
40 قطعه برای سنتور 02:05
10
رنگ دشتی
40 قطعه برای سنتور 00:50
11
پیش‌درآمد سه‌گاه
40 قطعه برای سنتور 04:00
12
رنگ سه‌گاه
40 قطعه برای سنتور 02:01
13
پیش‌درآمد همایون
40 قطعه برای سنتور 04:40
14
رنگ همایون
40 قطعه برای سنتور 01:13
15
پیش‌درآمد اصفهان
40 قطعه برای سنتور 03:11
16
رنگ اصفهان «غنی و فقیر»
40 قطعه برای سنتور 01:39
17
پیش‌درآمد چهارگاه
40 قطعه برای سنتور 03:40
18
رنگ چهارگاه
40 قطعه برای سنتور 02:06
19
پیش‌درآمد ماهور
40 قطعه برای سنتور 04:49
20
رنگ ماهور، شمارۀ 1
40 قطعه برای سنتور 02:57
21
رنگ ماهور، شمارۀ 2 (قهر و آشتی)
40 قطعه برای سنتور 01:29
22
چهارمضراب شور
40 قطعه برای سنتور 02:41
23
چهارمضراب ابوعطا
40 قطعه برای سنتور 01:35
24
چهارمضراب حجاز
40 قطعه برای سنتور 01:09
25
دوضربی، چهارمضراب و رنگ بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:37