فرناز مدرسی

فرناز مدرسی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
خزان
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 04:43
2
چهارمضراب ابوعطا
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:51
3
چهارمضراب بیات ترک 1
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:28
4
چهارمضراب بیات ترک 1
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:40
5
نوروز 62
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 04:37
6
نوروز 63
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 03:19
7
هروایه
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 04:20
8
رقص راز
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:16
9
چهارمضراب افشاری
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 04:07
10
چهارمضراب نوا 1
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:40
11
چهارمضراب نوا 2
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 04:26
12
هجران
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:23
13
ضربی مخالف
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 03:18
14
راز و نیاز
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 03:07
15
هفت‌ضربی چهارگاه
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:08
16
چهارمضراب چهارگاه
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:40
17
طلوع
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:59
18
چهارمضراب ماهور
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 01:55
19
نغمۀ راست‌پنج‌گاه
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 02:50
20
چهارمضراب راست‌پنج‌گاه
20 قطعه برای سنتور فرناز مدرسی 03:24