مینا نی‌زاری

مینا نی‌زاری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ابوعطا 1
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:28
2
پیش‌درآمد ابوعطا 2
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 01:17
3
پیش‌درآمد ابوعطا 3
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:10
4
درآمد اول (ابوعطا)
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:17
5
چهارمضراب ابوعطا
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:06
6
درآمد دوم ابوعطا
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:07
7
تکِ مقدم، حزین
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 01:25
8
رامکَلی (نوع دوم)، شَمالی
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:01
9
حجاز، مُخبر
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:26
10
چهارمضراب حجاز
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 01:25
11
چهارباغ
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 01:22
12
مثنوی ابوعطا
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:33
13
رنگ ابوعطا
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:30
14
پش‌درآمد افشاری
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 04:19
15
درآمد اول افشاری
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 00:41
16
چهارمضراب افشاری 1
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:46
17
چهارمضراب افشاری 2
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:19
18
درآمد دوم افشاری (کرشمه)
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:07
19
جامه‌دران
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:37
20
قرایی
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 03:00
21
چهارمضراب قرایی
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:41
22
حزین
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 01:03
23
رنگ افشاری
ابوعطا، افشاری (از ردیف چپ‌کوک استاد فرامرز پایور) 02:32