علیرضا حاجی‌طلب

علیرضا حاجی‌طلب

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سروشان
سروشان محسن کرامتی 06:37
2
نغمۀ عشق
سروشان محسن کرامتی 05:20
3
پیش‌درآمد
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 07:23
4
تک‌نوازی تار
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 07:01
5
ساز و آواز
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 08:03
6
تصنیف «دل‌پریشانی»
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 06:20
7
قطعۀ «گردش دوران»
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 11:19
8
ساز و آواز (لیلی و مجنون)
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 09:51
9
گُل‌فرش
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 08:39
10
جام احساس
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 03:13
11
رنگ
گُل‌فرش علیرضا حاجی‌طلب 02:01
12
مقدمه
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 08:02
13
مدارا
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:21
14
دوضربی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:48
15
خیال گل
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:23
16
تک‌نوازی سنتور
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:41
17
هفت‌ضربی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 05:06
18
قرار دل
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:43
19
گلبانگ
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 03:21
20
تک‌نوازی کمانچه
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 01:39
21
چهارمضراب
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:42
22
تک‌نوازی نی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 02:56
23
آواز مارضایی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 15:03
24
مهر دشتی و در فیلی
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 07:57
25
تک‌نوازی تار
گلبانگ علیرضا حاجی‌طلب 00:59