سبحان مهدی‌پور
تاریخ تولد: 1360
شهر: بابل

سبحان مهدی‌پور

الگوبرداری و فراگیری شیوۀ آوازی استادان ادیب خوانساری، تاج اصفهانی و سیدحسین طاهرزاده و آموزش نزد استاد کریم صالح عظیمی و فراگیری شیوۀ آوازی اقبال‌السلطان و ردیف آوازی عبدالله‌خان دوامی از سال 1378 به مدت 9 سال و اخذ تصدیق پیان دوره از ایشان از عمده فعالیت‌های او در آموزش موسیقی ایرانی بود. همچنین او از سال 1388 مرکز موسیقی آوای دل را تأسیس کرده است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت