پیمان سلطانی

پیمان سلطانی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 00:39
2
بخش 2
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:11
3
بخش 3
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:05
4
بخش 4
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:27
5
بخش 5
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:36
6
بخش 6
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:22
7
بخش 7
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 03:45
8
بخش 8
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 02:00
9
بخش 9
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:33
10
بخش 10
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:15
11
بخش 11
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 04:00
12
بخش 12
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 00:22
13
بخش 13
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:10
14
بخش 14
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:55
15
بخش 15
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 05:04
16
بخش 16
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:33
17
بخش 17
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:02
18
بخش 18
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:33
19
بخش 19
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:51
20
بخش 20
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:27
21
بخش 21
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 02:54
22
بخش 22
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:08
23
بخش 23
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 02:06
24
بخش 24
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:32
25
بخش 25
راپسودی بختیاری پیمان سلطانی 01:04