حسین مهرانی

حسین مهرانی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد اول
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:42
2
درآمد دوم
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:51
3
درآمد سوم (کرشمه)
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 01:31
4
درآمد چهارم (گوشۀ رهاب)
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:54
5
درآمد پنجم (اوج)
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 01:14
6
درآمد ششم (ملانازی)
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:54
7
نغمۀ اول
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 01:38
8
نغمۀ دوم
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 01:13
9
زیرکش سلمک
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:38
10
ملانازی
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:29
11
زیرکش سلمک دوم
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:26
12
سلمک
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:43
13
گریز
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:39
14
مجلس‌افروز
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:29
15
عزّال
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 01:06
16
صفا
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:24
17
بزرگ
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:36
18
کوچک
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:31
19
دوبیتی
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:40
20
خارا
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:31
21
قجر، فرود
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:44
22
حزین
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:52
23
شور پایین دسته
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:18
24
گوشۀ رهاب
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 00:51
25
چهارگوشه
تک‌نوازی سه‌تار حسین مهرانی 02:47