مصطفی آخوندی

مصطفی آخوندی

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سویانا؛ موسیقی آمریکای لاتین
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 05:11
2
سامبینا؛ موسیقی آمریکای لاتین
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 01:42
3
رقص اسپانیایی 2؛ موسیقی آمریکای لاتین
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 01:15
4
گواخیرا پارادوس؛ موسیقی آمریکای لاتین
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 02:31
5
چورینو؛ موسیقی آمریکای لاتین
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 01:27
6
دریا؛ موسیقی آمریکای لاتین
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 03:44
7
شب اقیانوس؛ موسیقی اروپا
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 02:36
8
سرناد؛ موسیقی اروپا
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 04:41
9
عالیجناب به خانه خوش آمدید؛ موسیقی اروپا
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 02:29
10
«گایارد» عالیجناب چاپرین؛ موسیقی اروپا
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 03:13
11
مقدمه؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 01:55
12
تم؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 00:44
13
واریاسیون 1؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 00:34
14
واریاسیون 2؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 00:39
15
واریاسیون 3؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 00:42
16
واریاسیون 4؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 00:52
17
واریاسیون 5؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 01:14
18
واریاسیون 6؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 01:22
19
واریاسیون 7؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 01:27
20
واریاسیون 8؛ اپوس 63
دونوازی گیتار مصطفی آخوندی 03:35