ارسلان پالیزبان

ارسلان پالیزبان

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد ابوعطا، نغمه، جمشیدی - جنوب خراسان (حیرانی کُرد)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 05:54
2
هفت‌ضربی (قطعه‌هایی از مقام‌های سوارسوار و سحری)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 03:33
3
حجاز و بسته‌نگار
آوای وصل ارسلان پالیزبان 02:05
4
ساروخانی (برگرفته از مقام ساروخانی)، دوضربی (برگرفته از ریتم حماسی کردی)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 04:29
5
گَبری
آوای وصل ارسلان پالیزبان 01:09
6
چهارمضراب
آوای وصل ارسلان پالیزبان 01:54
7
چهارباغ
آوای وصل ارسلان پالیزبان 01:35
8
ملودی قدیمی کردی (سنندجی - سیدعلی‌اصغر کردستانی)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 02:14
9
ملودی قدیمی کردی (کرمانشاهی)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 03:40
10
پیش‌درآمد، هفت‌ضربی (ملودی قدیمی کردی)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 04:12
11
درآمد، جامه‌دران، بیات راجه
آوای وصل ارسلان پالیزبان 04:59
12
ملودی قدیمی کردی (سیدعلی‌اصغر کردستانی)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 02:58
13
دوضربی ساده - کردی (برگرفته از دو ضربی‌های حماسی و شاد در مناطق اورمانات و کلهر کرمانشاه)
آوای وصل ارسلان پالیزبان 02:38
14
سوز و گداز
آوای وصل ارسلان پالیزبان 01:26
15
شیخ‌امیری (برگرفته از مقام شیخ‌امیری)، هفت‌ضربی
آوای وصل ارسلان پالیزبان 04:50
16
عشاق
آوای وصل ارسلان پالیزبان 01:56
17
زنگ شتر
آوای وصل ارسلان پالیزبان 02:57
18
نوای کاروان
آوای وصل ارسلان پالیزبان 01:57
19
مثنوی اصفهان
آوای وصل ارسلان پالیزبان 02:35