کیومرث پیرگلو

کیومرث پیرگلو

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
فانتزی ژیلا و خواب‌های طلایی
پردیس کیومرث پیرگلو 07:53
2
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش اول
پردیس کیومرث پیرگلو 05:25
3
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش دوم
پردیس کیومرث پیرگلو 07:20
4
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش سوم
پردیس کیومرث پیرگلو 01:34
5
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش چهارم
پردیس کیومرث پیرگلو 05:07
6
بهاروش (فانتزی بهار) در اصفهان - بخش پنجم
پردیس کیومرث پیرگلو 03:49
7
دشتی؛ مقدمه از استاد پایور و درآمد اول
پردیس کیومرث پیرگلو 06:23
8
چهارمضراب دشتی
پردیس کیومرث پیرگلو 05:37
9
درآمد دوم، عشاق، چهارمضراب لنگ
پردیس کیومرث پیرگلو 07:32
10
سه‌مضراب عشاق، دیلمان، زار و نزار
پردیس کیومرث پیرگلو 05:47
11
پردیس
پردیس کیومرث پیرگلو 02:42
12
مقدمۀ سه‌گاه
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 02:56
13
درآمد اول
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:00
14
چهارمضراب سه‌گاه
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 04:28
15
درآمد دوم
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:05
16
زابل - سه‌مضراب زابل
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 02:34
17
دنبالۀ زابل - چهارمضراب زابل
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 04:17
18
مویه، مخالف
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:21
19
سه‌مضراب مخالف
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 03:12
20
دنبالۀ مخالف و فرود به حدی و پهلوی
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 08:29
21
بهارمست، سامانی، زنگ شتر از استاد صبا وصل به پگاه از استاد پایور
سه‌رخ کیومرث پیرگلو 08:34
22
فانتزی و فوگ در لا مینور 1 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 03:25
23
فانتزی و فوگ در لا مینور 2 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 04:57
24
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 1 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 01:08
25
پرلود فوگ‌های کوچک شماره‌های 1-3، 5، 10 و 12 - بخش 2 (باخ)
شاعرانه‌های پیانو کیومرث پیرگلو 00:31