پیرهن مشکی (05:13)

تعداد آرا: 43

پیرهن مشکی

رضا صادقی

متن ترانه

از من می‌پرسن چرا مشکی می‌پوشی
باید جوابی می‌دادم که ثابت کنه مشکی برای من اعتقاده نه یه شعار

پیرهن مشکی من از غم نیست
حرف‌های نگفتۀ من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی عاشق نباشه
پیرهن مشکی من از غم نیست
حرف‌های نگفتۀ من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی عاشق نباشه آدم نیست
پیرهن مشکی من رنگ شبای عشقمه
نه ستیزه نه گریزه نه سقوط و ماتمه
پیرهن مشکی من صداقته از نوع عشق
تنها رنگ پرچم مقدسه دولت عشق
پیرهن مشکی من رنگ شبای عشقمه
نه ستیزه نه گریزه نه سقوط و ماتمه
پیرهن مشکی من صداقته از نوع عشق
تنها رنگ پرچم مقدسه دولت عشق
تنها رنگیه تو دنیا که تَکه، تا نداره
شبامون بدون رنگ مشکی معنا نداره
مشکی رنگ عشقه اینو قبلاً هم گفته بودم
می‌دونم خوب می‌دونید که مشکی همتا نداره
پیرهن مشکی من از غم نیست
حرف‌های نگفتۀ من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی عاشق نباشه
پیرهن مشکی من از غم نیست
حرف‌های نگفتۀ من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی عاشق نباشه آدم نیست
مشکی رنگ عشقه مثله رنگ چشای مهربونت
مشکی رنگ عشقه مثل شبای قلبه آسمونت
مشکی رنگ عشقه مثله رنگ چشای مهربونت
مشکی رنگ عشقه
پیرهن مشکی من رنگ شبای عشقمه
نه ستیزه نه گریزه نه سقوط و ماتمه
پیرهن مشکی من صداقته از نوع عشق
تنها رنگ پرچم مقدسه دولت عشق
پیرهن مشکی من رنگ شبای عشقمه
نه ستیزه نه گریزه نه سقوط و ماتمه
پیرهن مشکی من صداقته از نوع عشق
تنها رنگ پرچم مقدسه دولت عشق
تنها رنگیه تو دنیا که تَکه، تا نداره
شبامون بدون رنگ مشکی معنا نداره
مشکی رنگ عشقه اینو قبلاً هم گفته بودم
می‌دونم خوب می‌دونید که مشکی همتا نداره
پیرهن مشکی من از غم نیست
حرف‌های نگفتۀ من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی عاشق نباشه
پیرهن مشکی من از غم نیست
حرف‌های نگفتۀ من کم نیست
من واسه خودم یه قانونی دارم
توی قانون ما هرکسی عاشق نباشه آدم نیست