ساز و آواز (نهفت، مجلسی، فرود نهفت به نوا، عراق، نهیب، گردانیه و فرود به نوا، حسینی، فرود نوا، بوسلیک، رهاب، درآمد نوا) (17:59)

تعداد آرا: 17

چهره‌به‌چهره

محمدرضا شجریان