مقدمۀ دشتی، آوازهای ریتمیک «بی‌دل و بی‌زبان» و «صنما» (تار و کمانچه) (15:06)

تعداد آرا: 16

آب، نان، آواز

همایون شجریان

متن ترانه

آواز «بی‌دل و بی‌زبان»
تا که اسیر و عاشق، آن صنم چو جان شدم
دیو نیم، پری نیم، از همه چون نهان شدم
برف بدم گداختم، تا که مرا زمین بخورد
تا همه دود دل شدم، تا سوی آسمان شدم
این همه ناله‌های من نیست ز من همه از اوست
کز مدد می‌ لبش بی‌دل و بی‌زبان شدم
گفت چرا نهان کنی عشق مرا چو عاشقی
من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم
جان و جهان ز عشق تو رفت ز دست کار من
من به جهان چه می‌کنم چون که از این جهان شدم

آواز «صنما»
صنما، جفا رها کن، کرم این روا ندارد
بنگر به سوی دردی که ز کس دوا ندارد
ز فلک فتاد طشتم، به محیط غرقه گشتم
به درون بحر جز تو دلم آشنا ندارد
به ازین چه شادمانی که تو جانی و جهانی
چه غمست عاشقان را که جهان بقا ندارد
برویم مست امشب به وثاق آن شکرلب
چه ز جامه کن گریزد چو کسی قبا ندارد