ترانه‌سرا: ابوالحسن ورزی

آمد اما... (07:07)

تعداد آرا: 18

اشک من هویدا شد

همایون خرم

متن ترانه

آمد اما در نگاهش آن نوازش‌ها نبود
چشم در خواب آلوده‌اش را مستی رؤیا نبود
نقش عشق و آرزو از چهر دل‌ شسته بود
عکس شیدایی در آن آیینۀ سیما نبود
لب همان لب بود اما بوسه‌اش گرمی نداشت
دل همان دل بود اما مست و بی‌پروا نبود
در دل بیزار خود جز بیم رسوایی نداشت
گرچه روزی همنشین جز با من رسوا نبود
بر لب لرزان من فریاد دل خاموش بود
آخر آن تنها امید جان من تنها نبود