ترانه‌سرا: سعدی
نوازنده: جواد معروفی

دستگاه ماهور (11:03)

تعداد آرا: 22

آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور)

غلامحسین بنان

متن ترانه

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
نه تو مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی
چه حکایت از فراقت که نداشتم ولیکن
تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی
دل دردمند ما را که اسیر توست یارا
به وصال مرهمی نه چو به انتظار خستی
برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را
تو و زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی
گله از فراق یاران و جفای روزگاران
نه طریق توست سعدی کم خویش گیر و مستی